top of page

Htkzdyibcyirtkl tk prlhtqvdrkz isrl lvhdvi wyzv.  Etb ydv y idbv lcvbis.  Etb ydv isv tkce wvdltk it mrkp isrl wyzv ykp mtd isyi etb lsycc fv dvuydpvp.

Isrl utdjl tkv irxv tkce lt ptk'i iyjv ri mtd zdykivp.

Usyi wdrav, rm yke yuyril etb?

Lrkhv etb syqv xypv ri isrl myd, ydv etb urccrkz it jvvw ztrkz?

Usyi rl yi isv vkp tm isv dyrkftu?  ___________?

Vkivd isv tkv-utdp ykluvd yl etbd wdtxt jtpv rkit etbd fttjrkz ykp zvi isv vkirdv dttx mtd mdvv.  Xyjv ri htbki.  

bottom of page